[trx_title type=”1″ style=”regular” top=”1″ bottom=”1″]Normativa de les activitats extraescolars[/trx_title]

Aquestes normes s’aplicaran per defecte a totes les activitats extraescolars gestionades per Temps de Lleure OSM S.L.:

1. La inscripció a les activitats organitzades es farà pel formulari web.

2. Les activitats extraescolars començaran la primera setmana d’octubre i en general finalitzaran la darrera setmana de maig.

3. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles la inscripció es farà seguint l’ordre de recepció d’aquestes, donant prioritat, però, als/les inscrits/es durant el curs anterior en aquella mateixa activitat. Les activitats extraescolars que oferim nom és començaran amb un mínim d’alumnes.

4. Durant el curs, les altes seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet i si el nivell del nen o la nena s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat començada.

5. En el cas de les activitats esportives, es obligatori l’ús de la vestimenta i calçat per fer esport.

6. Cap infant podrà marxar sol de l’escola a no ser que el pare/mare/tutor/tutora ho hagi autoritzat a l’hora de fer la inscripció.

7. En el cas que les inclemències del temps impedissin la realització normal de l’activitat, el monitor/a es farà càrrec dels participants dintre del mateix horari, organitzant les activitats paral·leles o complementàries que consideri oportunes, excepte en les activitats en què s’hagi pactat una altra solució amb els pares.

8. El pagament de les activitats es farà mensualment segons l’opció escollida en el formulari d’inscripció (Transferència bancària o Domiciliació bancària).

9. Per poder realitzar les activitats extraescolars, cal estar al corrent de pagament de totes les quotes anteriors.

10. Si el banc/caixa ens retorna algun rebut corresponent a les activitats, es cobraran a la família les despeses ocasionades pel retorn. En cas de no posar-se al corrent, i després de l’avís pertinent, el nen/a podrà ser donat de baixa de l’activitat.

11. La baixa de l’activitat s’ha de comunicar abans del dia 20 de cada mes. En el cas que degut a les baixes el nombre d’infants a l’activitat sigui menor del mínim marcat, l’activitat es suspendrà.

12. Els mesos que coincideixin amb el període de vacances escolars o algun dia festiu, es cobrarà la mensualitat sencera i tampoc es recuperaran els dies.

13. Per tal de participar en les activitats s’hauran de complir les normes de convivència i respecte cap als companys i monitors/es.  El no compliment d’aquestes normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop avisat l’alumne/a i notificada la família, dita actitud no millora. En cas d’expulsió es manté l’obligació de pagament de la mensualitat en curs.